PRIS OG LEVERANSEVILKÅR ANIMINDRE

VED BESTILLING

Bestilling inkluderer manus som utformes basert på brief mottatt fra kunde. Bestillingen inkluderer også en valgfri voiceover (uansett språk). Ønskes mer enn 1 voice eller endringer på voice etter innspilling vil det tilkomme ekstra kostnader på 10 000,- pr voice/fim. Kunden vil sammen med animatør finne ønsket stil på grafikk og animasjonsvideoen vil bli produsert i stilen kunden velger. Animasjonsvideoen overleveres kunde i format for full HD etter godkjenning.

BRUKSRETTIGHETER

Kunden overtar alle rettigheter til å benytte animasjonsvideoen for bruk på nett internasjonalt. Denne retten gjelder kun når fullt honorar er betalt. Dersom animasjonsvideoen ønskes vist på TV eller kino må dette komme frem under avtaleinngåelse, da det medfører ekstra kostnader iht. pris og leveransevilkår. Animer AS forbeholder seg retten til å bruke animasjonsvideoen, samt resultater videoen har oppnådd for bruk i markedsføring av egen virksomhet.

PLIKTER

Kunden plikter å gjøre seg kjent med alle punkter i denne avtalen. Kunden garanterer leveranse av materiell til Animer etter avtale med kontaktperson fra Animer, dersom ikke materiell er i Animers eie ved gitte frister kan ikke Animer garantere at Deadline blir overholdt. Kunden garanterer videre at det materiell som overleveres til Animer AS ikke er i strid med norsk lov, opphavsretter, patent, rett til varemerke eller andre immaterielle rettigheter. Utover dette har kunden det fulle ansvaret ved publisering av animasjonsvideoen og holder Animer AS ansvarsfri ved eventuelle tvister eller rettssak som følge av publisering.

FORCE MAJEURE

Skulle det oppstå en ekstraordinær situasjon utenfor partenes kontroll som etter vanlige kjøpsrettslige regler må regnes som force majeure, og som gjør det umulig for partene å oppfylle sine forpliktelser etter denne avtalen, blir partenes forpliktelser suspendert for det tidsrommet som den ekstraordinære situasjonen varer. Varsel om situasjonen skal gis motparten uten ugrunnet opphold. I en slik ekstraordinær situasjon kan motparten bare gå fra avtalen dersom situasjonen varer eller antas for å vare lenger enn 60 dager, og da bare med 14 dagers varsel.

Design: Må bruke samme stil på alle filmene. Vi kjøper en designprofil som må gjenbrukes i alle filmene for å skape en rød tråd. Dersom kunde har ønsker om design som ikke finnes i designprofilen vi kjøper, kan dette bestilles utenom til en tilleggspris. Pris avtales ved behov.

Manus: Vi ønsker at du selv skriver et manus/punkter til et manus. Så vil vi tilpasse ditt manus til animasjon på best mulig måte. Dersom kunde ønsker endringer på manus etter at voiceover er spilt inn og animasjon satt igang, vil det tilkomme en kostnad på 10 000 eks. mva for manusarbeid og ny innspilling i studio.

Voice: Det er ikke korrektur på Voice. Dersom ny voice må spilles inn fordi du ønsker å endre noe kommer det tilleggskost på 10 000,- eks mva. Ekstra voiceover eller voiceover i et annet språk koster 10 000 eks. mva. (Inkluderer oversetting og innspilling av ny voice)

Korrekturer: Du får 2 korrekturer totalt som kan brukes på manus og/eller animasjon. Du kan med andre ord godkjenne manus på første forsøk, og fortsatt ha 2 korrekturer til animasjonen. Du kan også kjøpe ekstra korrekturer, dette koster 5000,- eks mva stk.

Leveransetid: Vi garanterer levering innen 2 uker. Deadline gjelder fra dagen vi mottar alt materiale fra deg som er diskutert i oppstartssamtalen. Det avhenger også på tiden du bruker på å svare på dine 2 korrekturer. Korrektur skal sendes tilbake til oss ikke mer enn 3 dager fra du har mottatt innhold fra Animer.

Designbruk: Du kan kjøpe ut design til bruk på trykk etc. 10 000,- eks mva. Der er det noen begrensninger i forhold til bruk, dette vil vurderes fra gang til gang.

Alle priser er eks. mva og kunden godtar å forhåndsfaktureres for hele kjøpssummen ved avtaleinngåelse. Beløpet må være innbetalt senest 14 dager fra bestillingsdato, den ferdige animasjonsvideoen overleveres først når fullt honorar er innbetalt.